Maseczki dla Słowaka. Dziękujemy!

Tegoroczni maturzyści jak i członkowie zespołów nadzorujących mogą liczyć na wielokrotnego użytku maseczki, które otrzymaliśmy od chorzowskiego Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Ucznia “Wyspa” w ramach ogólnopolskiej, charytatywnej akcji maseczkidlapolski.pl.

Naszym Darczyńcom serdecznie dziękujemy, składając przy okazji wyrazy szacunku i uznania dla wieloletniej, szlachetnej działalności “Wyspy”, Towarzystwa założonego w 1990 roku przez ś.p. pedagoga, społecznika i Radnego Miasta Chorzów Stefana Sierotnika.

Życzenia w Dniu Matki

“W ciem­no­ściach po­stać mi stoi mat­czy­na,

Niby idą­ca ku tę­czo­wej bra­mie.

Jej od­wró­co­na twarz pa­trzy przez ra­mię,

I w oczach wi­dać, że pa­trzy na syna.”

/Juliusz Słowacki – “Do Matki”/

Wszystkim słowakowym Mamom w dniu ich święta, w imieniu całej społeczności Słowaka, składam najpiękniejsze życzenia i podziękowania.

Przemysław Fabjański

Informacja dla zamierzających przystąpić do egzaminu ustnego

Drodzy Maturzyści,

Proszę, by Ci spośród Was, których warunki rekrutacyjne na uczelnie zagraniczne zawierają konieczność przystąpienia do egzaminu ustnego, złożyli do poniedziałku 25 maja “Informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego” (Załącznik 28_1905).

Dokument znajdziecie  na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: oke.jaworzno.pl.

Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (mailem: slowak@slowacki.edu.pl lub oke@oke.jaworzno.pl) albo faksem. W informacji absolwent wypełnia również oświadczenie oraz dołącza dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

Życząc Wam i Bliskim dużo zdrowia, serdecznie pozdrawiam.

Przemysław Fabjański

Matura 2020 – Minister Edukacji podpisał rozporządzenie

Minister Edukacji Narodowej podpisał wczoraj rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w zakresie dotyczącym egzaminów szkolnych.

Egzaminy rozpoczną się 8 czerwca 2020 r. W tym roku  przystępujący do matury nie składają egzaminów ustnych z wyłączeniem sytuacji opisanych w § 11kb ust. 1 rozporządzenia tj. w gdy toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego lub gdy są obowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, uczniowie są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE do 25 maja 2020 r.

O procedurach, sposobie losowania stolików, rejestracji, warunkach bezpieczeństwa i higieny, rozkładzie sal egzaminacyjnych Drodzy Maturzyści Słowaka zostaną poinformowani po dokonaniu nowego organizacyjnego opracowania tegorocznych egzaminów, które jak zapewne wszyscy wiedzą są bardzo dużym przedsięwzięciem logistycznym.

Naszym Drogim Abiturientom życzę wytrwałości w utrwalaniu wiedzy i dużo, dużo zdrowia. Dbajcie, proszę o zdrowie swoje i bliskich. Do egzaminu niestety nie będą mogły przystąpić osoby ze zdiagnozowaną chorobą COVID-19, osoby przebywające na kwarantannie ani uczniowie, którzy zamieszkują z osobami chorymi bądź izolowanymi.

Przemysław Fabjański

Państwowa Szkoła Muzyczna w Chorzowie zaprasza młodych artystów

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Grzegorza Fitelberga, położona vis a vis Słowaka serdecznie zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do PSM I i II st. w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.fitelberg.pl , Kontakt: rekrutacja@fitelberg.pl.

Rekrutacja 2020 – wciąż nie znamy terminów

W związku z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych uprzejmie informujemy, że dziś, tj. 11 maja br. na stronie internetowej firmy Vulcan, która będzie wspierać nabór, została udostępniona oferta edukacyjna szkół w wersji tylko do przeglądania.

Terminy rekrutacji wyznaczone przez Śląskiego Kuratora Oświaty są nieaktualne (na mocy rozporządzeń o COVID-19),

Czekamy na decyzję Ministra Edukacji Narodowej ws. nowych terminów. Po ich podaniu, w systemie rekrutacyjnym, automatycznie zostanie udostępniona funkcja zakładania konta dla ucznia, co się wiąże z kolejnymi etapami rekrutacji (tworzenie wniosku, wybór preferencji, składanie wniosków itd.).

Przypominamy adres strony rekrutacyjnej dla kandydata: slaskie.edu.com.pl