Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności serwisu

Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy oraz nagrania dźwiękowe, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Fabjański – dyrektor Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, adres poczty elektronicznej E-mail: slowak@slowacki.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2411 712. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego – ul. gen. H. Dąbrowskiego 36, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, Polska.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne – przeznaczone dla gości od ulicy Dąbrowskiego, do którego prowadzą schody, oraz dwa od ulicy Zjednoczenia po przez „Ogrody Słowaka” – przeznaczone dla uczniów szkoły.

Portiernia znajduje się na lewo od głównego wejścia.

Osoby na wózkach mogą się swobodnie przemieszczać w obrębie poszczególnych kondygnacji. Budynek nie posiada windy ani platform przychodowych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie głównego korytarza.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada parking na terenie wewnętrznego placu „Ogrodów Słowaka”.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie poświęconej temu tematowi.