Lata siedemdziesiąte

Lata siedemdziesiąte, gdy dyrektorem szkoły został mgr Rudolf Kieszkowski, to czas zmian w systemie nauczania. W roku szkolnym 1970/71 wprowadzono w ostatnich klasach liceum zajęcia fakultatywne w grupach przedmiotowych oraz utworzono eksperymentalną klasę szóstą o profilu matematyczno – fizycznym.

Na efekty tych zmian nie czekano długo. Młodzież zaczęła odnosić sukcesy w konkursach i ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych z matematyki, chemii i geografii.

Postanowiono więc utworzyć także klasę o profilu biologiczne – chemicznym (1975) oraz o profilu podstawowym z poszerzonym programem nauczania języka angielskiego (1980), a następnie i języka francuskiego (1991).

Klasy sprofilowane pozwoliły młodzieży na zdobywanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania, miały niewątpliwy wpływ na przygotowanie młodzieży do egzaminu dojrzałości i pozwoliły bez problemu sięgnąć laury w olimpiadach przedmiotowych oraz pomyślnie zdawać egzaminy na wyższe uczelnie. Wzrastała ranga szkoły, a o sukcesach nauczycieli i uczniów coraz częściej donosiły środki masowego przekazu.

Szkoła tych lat to nie tylko zajęcia lekcyjne i dążenie do sukcesów w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. To także bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży, umożliwienie jej rozwoju zainteresowań naukowych i artystycznych, wdrażanie jej do pełnienia różnych ról społecznych w organizacjach młodzieżowych działających na terenie szkoły. I tu na szczególną uwagę zasługuje działalność zastępcy dyrektora szkoły mgr Walentyny Michalskiej, która zainspirowała działalność Rady Młodzieżowej, a ta przyczyniła się do demokratyzacji życia szkoły. Doskonałym jej przejawem stały się Dni Samorządności klas IV na 100 dni przed maturą, które na stałe wpisały się w tradycję i historię szkoły.

Rada Pedagogiczna skorzystała z przysługującego jej w tym okresie prawa typowania młodzieży na studia bez zdawania egzaminów wstępnych. Typowani na studia byli: Jerzy Menkes, Piotr Kwaśniok, Bożena Słupska. Józef Moskala, Andrzej Wicher, Urszula Zaborniak, Joanna Kawka. Jolanta Matuszewska, Jerzy Grabiański, Grażyna Kulawik, Marek Żak, Anna Binkowska, Henryk Osiecki.

W 1973 roku uczeń Marek Biniecki brał udział w Europejskim Konkursie Języka Francuskiego. Jego praca została wyróżniona nagrodą Alliance Francaise w Paryżu. Sukces odnotowano także w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Chemicznej, w której uczeń Roman Pach zajął XII, a uczennica Ewa Wojciechowska XIV miejsce.

Doniosłym wydarzeniem kulturalnym w roku szkolnym 1973/74 było przedstawienie teatralne pt. Kocham Grecję przygotowane dla rodziców przez klasę I “c” pod kierunkiem mgr Marii Grzybowskiej.

Na konferencji Rady Pedagogicznej inaugurującej rok szkolny 1974/75 postanowiono doskonalić pracę dydaktyczną szkoły poprzez:

  • pełne wykorzystanie pomocy naukowych,
  • usprawnienie organizacji pracy w pracowniach przedmiotowych,
  • wykorzystanie bibliotek przedmiotowych,
  • opracowanie zestawu testów do badania wyników nauczania,
  • wprowadzanie różnorodnych form i metod pracy,
  • otoczenie szczególną opieką uczniów zdolnych i uczniów mających trudności w nauce,
  • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań.

Na sukcesy nauczyciele nie czekali długo, bo Wojciech Gwara zajął I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej, Ireneusz Hendel I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Geograficznej, laureatem Olimpiady Matematycznej został Włodzimierz Cieśliński, a Olimpiady Chemicznej Grzegorz Soida. Młodzież odnosiła także sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu miasta i województwa.

W czasie inauguracji roku szkolnego 1976/77 po raz pierwszy nastąpiło uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów i uczniów klasy VI do społeczności “Słowaka”. W części artystycznej wystąpili: Ela Leszczyńska, Romek Żołna, Zdzisław Tarasiewicz, Lucyna Helik, Jagoda Iciek. We wrześniu 1976 roku w sali propedeutyki odbyło się pierwsze spotkanie Koła Dyskusyjne – Politycznego (uczniowie złożyli przysięgę, w której zobowiązywali się do zagorzałego dyskutowania na każdym spotkaniu koła, poszerzania wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, systematycznego studiowania gabloty nr 14, gdzie wywieszane są najświeższe wiadomości z życia koła. Wraz z uczniami przysięgę złożyła wicedyrektor mgr Walentyna Michalska. W szkole aktywnie działała drużyna harcerska. Podczas uroczystego apelu z okazji rozpoczęcia harcerskiego roku pod nazwą Harcerski start przedstawicielka Komendy Hufca hm Królikowska mianowała mgr Krystynę Halabę szczepową. Z imprez okolicznościowych mających miejsce w szkole na uwagę zasługują: akademie, zajęcia otwarte zorganizowane przez prof. Marię Grzybowską dla rodziców uczniów klasy II “d” My i Pan Tadeusz, wieczór poezji Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej w bibliotece szkolnej, apele. Jesienią 1976 roku młodzież uczestniczyła w pracach społecznych w PGR Łabędy.

W styczniu 1977 roku tradycyjnie już odbyła się studniówka i Dzień Samorządności (dyrektorem był Mar ek Żaak, a zastępcą Ewa Wypich). W marcu 1977 roku członkowie Koła Dyskusyjne – Politycznego spotkali się z panem Tadeuszem Woźniakiewiczem, który podzielił się swymi wspomnieniami z podróży do Indii. Z okazji Dnia Kobiet wystąpił zespół Studio 1,5 w składzie Marek Żaak, Zdzisław Tarasiewicz, Józef Wołoszyn, a w auli odbyta się akademia dla kobiet ze Związku Niewidomych. Wystąpili: Lucyna Helik, Ewa Kobierowska. Jola Pachulska, Ela Leszczyńska.

Z inicjatywy Szkolnego Koła PCK zorganizowano akcję krwiodawstwa, w której młodzież oddała 7,5 litra krwi.

Chór szkolny zdobył wyróżnienie I stopnia w Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych. Młodzież odnosiła sukcesy w nauce – np. Gabriela Sitko brała udział w II etapie Olimpiady Matematycznej i decyzją rektora Politechniki Śląskiej została zwolniona z egzaminu wstępnego z matematyki.

W roku szkolnym 1976/77 odbyła się sesja “Dorobek literacki i kulturalny Polski Ludowej”.

W listopadzie 1977 roku zorganizowano sesję popularno – naukową “Zdobycze Wielkiego Października nowym etapem rozwoju ludzkości”.

W latach siedemdziesiątych bardzo aktywnie działał Szczep Harcerski im. Tadeusza Zawadzkiego.