Lata pięćdziesiąte

1 września 1950 roku dokonano zmiany na stanowisku dyrektora szkoły. Dyrektorem został mgr Jan Gołębiowski.

Praca dydaktyczno – wychowawcza oparta była na materiałach programowych poszczególnych przedmiotów nauczania oraz na planach pracy szkoły.

W pracy wychowawczej szkoły zwracano uwagę na: walkę o pokój, walkę o realizację planu 6 – letniego i dokładną znajomość jego zalożeń, przyjaźń polsko – radziecką, podnoszenie wyników nauczania oraz wychowanie młodzieży w duchu moralności socjalistycznej.

W roku szkolnym 1950/51 osiągnięto lepsze wyniki nauczania niż w roku ubiegłym. Egzamin dojrzałości złożyło 97,2% zdających (w roku poprzednim 91,8%). Poważnym osiągnięciem szkoły był także rozwój czytelnictwa. Z biblioteki korzystało 479 uczniów, którzy wypożyczyli przeciętnie po 16 książek każdy. Bibliotekę prowadził mgr Franciszek Gurgacz.

Z powodu kłopotów finansowych młodzież rzadko wyjeżdżała na wycieczki. Odbyło się tylko 5 wycieczek (Kraków – Wieliczka, Paprocany, Oświęcim, Swierklaniec, Pszczyna).

ZMP – Organizacja liczyła 138 członków i podzielona była na 5 kół klasowych. Odbyło się 39 zebrań Zarządu oraz 97 zebrań kół klasowych. Omawiano na nich zagadnienia życia organizacji, podniesienia wyników nauczania oraz aktualne zagadnienia polityczne. Na terenie szkoły organizowano akademie, masówki, pogadanki, przygotowywano audycje radiowe, zorganizowano samopomoc uczniowską. Kilka razy członkowie ZMP pracowali w niedzielę w kopalni. Część zarobionych pieniędzy przeznaczyli na pomoc dla dzieci koreańskich. W Tygodniu Oświaty 124 członków ZMP brało udział w sprzedaży książek na ulicach miasta.

ZHP – Drużyna harcerska liczyła 216 osób. Harcerze interesowali się bieżącymi wydarzeniami życia politycznego i kulturalnego. Drużyna zorganizowała sekcję baletową i recytatorską, które brały udział we wszystkich akademiach szkolnych. W ramach drużyny działały także sekcje: piłki nożnej, tenisa stołowego i szachowa. W okresie wiosennym zorganizowano wycieczki do: Świerklańca, Doliny Szwajcarskiej. Przeprowadzono zbiórkę złomu i butelek.

TPPR – Koło liczyło 318 członków. Zebrania odbywały się raz w miesiącu. Na zebraniach wygłaszano referaty np. sport i wychowanie fizyczne w ZSRR, rolnictwo w ZSRR, Armia Radziecka itp. Koło propagowało filmy radzieckie, zorganizowało poranki filmowe.

Liga Przyjaciół Żołnierza – Liczyła 30 członków. Zorganizowano szkolenie wojskowe, które prowadził instruktor Koła Miejskiego LPŻ. Sześciu członków brało udział w kursie kierowców samochodowych, wszyscy natomiast w konkursie strzeleckim.

Liga Morska – Koło liczyło 47 członków. Na zebraniach wygłaszano referaty o tematyce morskiej. Czterech członków koła złożyło egzamin teoretyczny ze szkolenia morskiego. Zorganizowano sekcję sportów wodnych, która liczyła 11 członków.

Liga Lotnicza – Uczyła 95 członków. Dla 30 osób przeprowadzono wstępny kurs modelarstwa pod kierunkiem instruktora miejskiego. Odbyło się 6 zebrań, na których wygłaszano referaty na temat Ligi Lotniczej, modelarstwa lotniczego, lotnictwa wojskowego, historii lotnictwa i modelarstwa. Zarząd otrzymał subwencję w wysokości 300zł. od Zarządu Miejskiego Ligi Lotniczej.

Koło PCK – Koło liczyło 83 członków i odbywało zebrania raz w miesiącu, na których wygłaszano referaty np. osiągnięcia służby zdrowia, osiągnięcia uczonych radzieckich w dziedzinie medycyny, higiena sali szkolnej, higiena osobista itp. Przeprowadzono konkurs czystości, zredagowano 4 gazetki ścienne. Wykonano dwie lalki w strojach ludowych, które przesłano do Irlandii.

Koło Humanistyczne – Koło liczyło 25 członków. Na zajęciach koła poprzez referaty, konkursy recytatorskie, wieczory poezji, wieczory autorskie rozszerzano wiedzę zdobytą na lekcjach języka polskiego. W pracy koła wyróżnił się przewodniczący – Józef Krosny.

Koło Fizyków – Liczyło 65 członków. Na zajęciach koła poszerzano wiedzę z zakresu fizyki, przeprowadzano ciekawe doświadczenia, wygłaszano referaty. Członkowie koła naprawiali uszkodzone przyrządy służące do wykonywania doświadczeń.

Koło Chemiczne – Koło liczyło 36 osób. Odbyto 20 zebrań, na których przeprowadzano liczne ćwiczenia w pracowni chemicznej.

Koło Matematyczne – Liczyło 25 osób. W swojej działalności ograniczyło się do metody referatowej i ćwiczeń. Rozwiązywano zadania z olimpiady matematycznej i przygotowywano młodzież do egzaminu dojrzałości.

Koło Sportowe – Liczyło 124 członków, w tym 12 dziewcząt. Działały następujące sekcje: siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, sportów wodnych i sportów zimowych. Zorganizowano zawody szkolne o mistrzostwo klas w siatkówce i koszykówce, rozg rywano mecze międzyszkolne. Sekcja siatkówki zdobyła II miejsce w turnieju drużyn miejskich w Bytomiu. Sekcja piłki nożnej w turnieju szkół średnich w Chorzowie zdobyła II miejsce. Na Igrzyskach Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu uczeń Chwistek zdobył I miejsce w rzucie granatem.

Koło Krajoznawcze – Liczyło 80 członków. Członkowie koła uporządkowali zbiory w pracowni geograficznej, wykonali albumy narodów ZSRR, redagowali gazetkę krajoznawczą, wyświetlali filmy krajoznawcze. W ramach Czynu Pierwszomajowego zasadzili 100 drzewek w parku ludowym. Urządzono wycieczkę do Paprocan, Świerklańca i Oświęcimia. Na zebraniach wygłaszano referaty np. Stalinowski plan przekształceniu przyrody. Turystyka w Planie 6 – letnim.

Świetlica przyszkolna – Świetlica przyszkolna została otwarta 19 lutego 1951 roku. Do świetlicy uczęszczało na początku jej działalności 80 osób, w kwietniu 126 osób, w maju i czerwcu 112. W świetlicy można było odrabiać lekcje, uczestniczyć w zajęciach kół zainteresowań: rytmiki i tańców ludowych, rysunków i plastyki oraz koła sportowego. Na zajęciach organizowano rozgrywki w formie gier towarzyskich i świetlicowych.

Lekarz i higienistka – Lekarzem szkolnym był Jan Maraszek, a higienistką Weronika Filipowicz. Prowadzono karty zdrowia dzieci i młodzieży. Przebadano wszystkich uczniów. Złe odżywienie stwierdzono u 103 osób. Przeprowadzono badania do Marszów Jesiennych i Biegów Narodowych.

Komitet Rodzicielski – Na zebraniach omawiano zagadnienia świeckości szkoły, regulamin szkolny, dokonywano analizy wyników nauczania oraz poruszano sprawy bieżące. Składki rodziców na rzecz KR były dobrowolne. Przez cały rok szkolny Komitet organizował bezpłatne dożywianie młodzieży.

Szkolny Komitet Opiekuńczy – Bardzo słabo współdziałał ze szkołą. Przedstawiciele brali udział w uroczystościach szkolnych, byli obecni na egzaminie dojrzałości. Komitet Opiekuńczy przekazał szkole 1400zł., dostarczał środków transportowych na przewóz koksu.

Współpraca szkoły z organizacjami politycznymi – Wszyscy nauczyciele byli członkami Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego. Nauczycielki należały do Ligi Kobiet. Całe grono pedagogiczne należało do Nauczycielskiego Koła Odbudowy Warszawy. W okresie Narodowego Spisu Powszechnego jako instruktorzy pracowali: Jan GOLĘBIOWSKI, Tymoteusz SZARSZANIEWICZ, Zdzisław PAŹDZIORA, komisarzami spisowymi byli nauczyciele: Zygmunt BALCAREK, Józef PAŁKA, Emil PIECZKA, Eugeniusz PRZEPIORĄ, Eleonora STANIK, Kazimiera SZCZAGIEL, Felicja WEJS. Nauczyciele czynnie włączyli się do akcji Plebiscytu Pokoju, tworząc Szkolny Komitet Obrońców Pokoju. Wszyscy nauczyciele należeli do Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej.

Współpraca z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – Prezydium MRN na bieżąco interesowało się pracą szkoły przysyłając swoich przedstawicieli na uroczystości szkolne oraz przychodząc młodzieży z pomocą materialną w tbrmie dotacji (1100zł.). Na zakończenie roku szkolnego Prezydium MRN ufundowało nagrody książkowe.

Grono pedagogiczne:

 • Emilia BAJORKOWA
 • Zygmunt BALCAREK
 • Aleksander BOBER
 • Łucja CICHY
 • Maria CZECHOWSKA
 • Franciszek GURGACZ
 • Leon KOTYRBA
 • Zofia KOZANKIEWICZ
 • Maria KRETOWA
 • Zofia KULIŃSKA
 • Józef PAŁKA
 • Zdzisław PAŹDZIORA
 • Emil PIECZKA
 • Eugeniusz PRZEPIORA
 • Eleonora STANIKÓWNA
 • Anna STOSZOWA
 • Kazimiera SYPNIEWSKA
 • Tymoteusz SZARSZANIEWICZ
 • Kazimiera SZCZAGIEL
 • Jan SZTAJER
 • Kazimiera TOMASZKIEWICZ
 • Tadeusz TRETIAK
 • Katarzyna TUREK
 • Felicja WEJS
 • Janina ZAGALOWA
 • Marta ZWINCZAKOWA