1934 – 1935

20.VIII.1934

 • rozpoczęcie roku szkolnego, nabożeństwo

31.VIII.1934

 • spowiedź uczniów

1.IX.1934

 • komunia święta

13.IX.1934

 • udział delegacji uczniowskiej w powitaniu braci Adamowiczów w Chorzowie

14.IX.1934

 • wycieczka uczniów na Challenge do Katowic

15.IX.1934

 • wycieczka naukowa klasy V “a” do Krakowa

28.IX.1934

 • wycieczka klas VII do Huty Królewskiej

4.X.1934

 • imieniny dyrektora szkoły

5.X.1934

 • uroczystość w Domu Ludowym z okazji 100 rocznicy wydania Pana Tadeusza

8.X.1934

 • wycieczka klas VIII do Państwowej Fabryki Zakładów Azotowych w Chorzowie III

31.X.1934

 • odczyt prof. Jerzego Lubosa o oszczędności

8.XI.1934

 • recytacje p. Cudnowskiego dla uczniów w auli

10.XI.1934

 • akademia z okazji Święta Niepodległości

11.XI.1934

 • wręczenie Hufcowi Szkolnemu proporca ufundowanego przez Miejski Komitet WF i PW dla najlepszego hufca

27.XI.1934

 • audycja muzyczna w Domu Ludowym

6.XII.1934

 • koncert orkiestry i chóru pod kierunkiem prof. Józefa Powroźniaka w Domu Ludowym

19.XII.1934

 • audycja w Domu Ludowym

21.XII.1934

 • wykład lekarza szkolnego drą Władysława Matogi na temat gruźlicy

1.II.1935

 • nabożeństwo i akademia z okazji imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej

24.II.1935

 • wykład dra Władysława Matogi o alkoholizmie

4.III.1935

 • nabożeństwo i akademia z okazji uroczystości św. Kazimierza patrona szkoły

22.III.1935

 • wykład o Spitzbergenie w Domu Ludowym

26.III.1935

 • wycieczka klas VIII do Sejmu Śląskiego

27 – 29.III.1935

 • rekolekcje i spowiedź uczniów szkoły

30.III.1935

 • pogadanka o nowej konstytucji

3.IV.1935

 • odczyt o Grenlandii w Domu Ludowym

4.IV.1935

 • odczyt prof. Jerzego Lubosa na temat zagadnień polsko – niemieckich

6.IV.1935

 • występ orkiestry szkolnej w auli szkoły na akademii ku czci Fryderyka Chopina

6.V.1935

 • pogrzeb śp. prof. Ludwika Ostrzeńiewskiego

9.V.1935

 • koncert orkiestry szkolnej w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach

10.V.1935

 • wycieczka geograficzno – przyrodnicza klas I do Panewnik

18.V.1935

 • nabożeństwo żałobne za duszę śp. Marszałka Józefa Piłsudskiego

19.V.1935

 • udział delegacji młodzieży w pogrzebie Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

25.V.1935

 • wykład z okazji Święta Matki

27 – 29.V.1935

 • wycieczki klas VI do Krakowa

V.1935

 • występ Członków Koła Krajoznawczego w sali Domu Ludowegow Chorzowie (Juliusz Ligoń: Wesele na Górnym Śląsku)

7.VI.1935

 • spowiedź młodzieży z okazji zakończenia roku szkolnego

8.VI.1935

 • komunia święta

12.VI.1935

 • zawody międzyszkolne na Stadionie w Chorzowie

4 – 6.VI.1935

 • wycieczki klas III i V do Krakowa, Ojcowa i Wieliczki

13.VI.1935

 • wykład dra Władysława Matogi o durze brzusznym

15.VI.1935

 • zakończenie roku szkolnego, nabożeństwo, przemówienie dyrektora i rozdanie świadectw szkolnych

 

Odznaczenia

W dniu 11 listopada 1934 roku zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów zostali odznaczeni za zasługi na polu pracy oświatowej, wychowawczej i społecznej Srebrnym Krzyżem Zasługi dr Franciszek LENCZOWSKI oraz Wacław GUTT.

W planie pracy wychowawczej położono szczególny nacisk na wychowanie człowieka moralnego, kulturalnego i oszczędnego, człowieka odpowiedzialnego za .swe czyny z wielkim poczuciem godności osobistej i dumy narodowej. We wszystkich działaniach wychowawczych zwracano uwagę na wyrobienie u młodzieży głębokiego uczucia ścisłej jedności Śląska z Macierzą. W czterech klasach mniejszościowych natomiast – nauczyciele przywiązywali szczególną uwagę do kształtowania w uczniach szacunku do państwa polskiego i zajmowania wobec niego lojalnej postawy.

Na podstawie ramowego planu wychowawczego szkoły, każdy wychowawca klasy ułożył z uczniami całoroczny plan wychowawczy dla swojej klasy, który był realizowany na godzinach wychowawczych, na lekcjach każdego przedmiotu, na wycieczkach, imprezach, na zajęciach kół zainteresowań i organizacji uczniowskich. Z realizacji planu pracy wychowawczej sprawozdanie składali wójtowie i opiekunowie klas. Czytając pożółkłe karty ich sprawozdań stwierdzić można, że opiekunowie klas doskonale znali swych wychowanków, każdy z nich prowadził arkusze spostrzeżeń. gdzie wpisywał uwagi dotyczące swoich uczniów, biorąc pod uwagę zachowanie. warunki rodzinne, osiągane wyniki w nauce. Na godzinach wychowawczych opiekunowie klas przywiązywali szczególna uwagę do wyrabiania u swoich podopiecznych uprzejmości w szkole, w domu, poza szkołą, do przyswajania sobie przez uczniów podstawowych form dobrego zachowania w towarzystwie, wobec starszych, rozbudzali zainteresowania wychowanków nauką, czytelnictwem. sportem. Klasy dbały o ład i porządek w salach lekcyjnych poprzez powoływanie komisji upiększania sal i komisji porządkowych. Każda klasa wyjeżdżała na wycieczki krajoznawcze po bliższej i dalszej okolicy (Panewniki, Katowice, okoliczne lasy, Kraków, Wieliczka, Ojców) oraz oszczędzała pieniądze w SKO. Dla uczniów słabszych organizowano pomoc koleżeńską, dla biednych przynoszono drugie śniadanie, przekazywano także pieniądze na szkolnictwo polskie za granicą. Klasa V “a”, której wychowawcą był Józef Powroźniak zaopiekowała się jedną z najuboższych szkól powszechnych w Uhryniczach na Polesiu, gdzie wysłała różne książki i pisma (paczka ważyła 18 kg).

Wszystkie klasy uczestniczyły w uroczystościach szkolnych, akademiach, prelekcjach, wykładach, a ponieważ zmarł w tym czasie Józef Piłsudski, wiele klas udało się do Krakowa, aby złożyć mu hołd, inne zakupiły za własne oszczędności dzieła Piłsudskiego. W klasach starszych godziny wychowawcze poświęcone były sprawom wyboru zawodu i studiów wyższych. Opiekunowie klas spotykali się z rodzicami swych uczniów na wywiadówkach i na rozmowach indywidualnych.

 

 • Sodalicja Mariańska – Sodalicja Mariańska w roku szkolnym 1934/35 liczyła 104 osoby. Na zebraniach wygłoszono szereg referatów np. Świątobliwa Królowa Polski Jadwiga, referaty o kłamstwie i prawdomówności. Z okazji 10 – lecia istnienia Sodalicji dnia 2 grudnia 1934 roku odbyło się uroczyste nabożeństwo, a po południu akademia z odczytem założyciela Sodalicji ks. Tomali. Przy Sodalicji istniały kółka: eucharystyczne, dyskusyjne, muzyczne i przygotowania śpiewu do obrządków kościelnych. Sodalicja prenumerowała: Pod znakiem Marii, Glos misji wewnętrznych.
 • Koło Krajoznawcze – W pracach koła przywiązywano wagę do pogłębiania uczuciowego i rozumowego stosunku młodzieży do piękna ziemi ojczystej, rozwijania samodzielności w poznawaniu kraju, wykazywania jedności Śląska z Polską. Koło zorganizowało kilkanaście wycieczek krajoznawczych, a sekcja przyrodnicza koła zajmowała się gromadzeniem zbiorów paleontologicznych. Na uwagę zasługuje praca sekcji opieki nad szkołami polskimi zagranicą. Sekcja ta wysyłała książki, czasopisma i listy do szkół w Brazylii i Stanach Zjednoczonych. Ponadto koło nawiązało kontakt z Polskim Gimnazjum w Bytomiu i opiekowało się szkołą powszechną w Uhryniczach. Koło redagowało pismo Miody Krajoznawca Śląski.
 • Koło LOPP – Koło liczyło 250 członków. Praca koła polegała na pogadankach o idei LOPP. Trzynastu członków koła ukończyło kurs modelarstwa w Chorzowie.
 • Harcerstwo – Drużyna liczyła 62 członków. W dniu 31 stycznia 1935 roku drużyna zorganizowała “pląsy harcerskie” dla młodzieży szkół średnich. Drużyna posiadała sekcję sportową. Brała udział we wszystkich uroczystościach szkolnych i państwowych. Delegacja drużyny wzięła udział w pogrzebie Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
 • Hufiec Szkolny – Do hufca należeli uczniowie klas szóstych i siódmych. Hufiec liczył 134 junaków. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Hufcem kierował porucznik Krukowski, instruktorami honorowymi byli: ppor. Józef Hajkowski i ppor. Kazimierz Nadajczyk. Hufiec w grach sportowych zdobył na własność puchar ufundowany przez Miejski Komitet WP i PW w Chorzowie.
 • Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej – W roku szkolnym 1934/35 koło zbudowało kajak, prenumerowało czasopisma Polska Na Morzu oraz Morze, które cieszyły się dużą poczytnością 121 osób należących do koła.
 • Koło Literackie – Uczniowie wygłosili szereg referatów na tematy związane z życiem literackim kraju, zapoznali się z pracą bibliotek Katowic, brali udział we wszystkich przedstawieniach teatralnych dla młodzieży szkół średnich. Uczcili uroczystą akademią 100. rocznicę wydania Pana Tadeusza. Koło wydawało jednodniówkę pt. Próby.
 • Zespół Straży Przedniej – Zespół liczył 9 uczestników: Wałeczek, Marcinek, Morgała, Walewski, Szastok, Stueuer, Maroń, Olszówka, Rossman. Praca była podzielona na dwa koła: l) koło spółdzielcze 2) koło świetlicowe. Na terenie szkoły zorganizowano zebranie protestacyjne, ponieważ nie przyznano praw publicznych jedynemu gimnazjum polskiemu na terenie Rzeszy Niemieckiej. Rezolucja została wysłana do Wydziału Oświecenia Publicznego. Na uwagę zasługuje wysłanie przez ZSP 300 książek na Wołyń i Polesie. Zespół pomógł wydać Kołu Literackiemu jednodniówkę Próby oraz pomagał wydawać Kołu Krajoznawczemu miesięcznik Młody Krajoznawca Śląski.
 • Koło Abstynenckie – W dniu 14 lutego 1935 roku lekarz szkolny wygłosił dla całej szkoły odczyt o alkoholizmie i jego skutkach. W poszczególnych klasach założono kółka abstynenckie. Poza tym wywieszono 15 tzw. kart złotych, na które wpisały się 294 osoby, które zobowiązały się nie pić napojów alkoholowych do 20 października 1935 roku. Opiekunowie klas omówili zagadnienia alkoholizmu na godzinach wychowawczych.
 • Koło Sportowe – Koło liczyło 98 członków i posiadało trzy sekcje: lekkoatletyczną, gier sportowych i narciarską, a w 1935 roku założono sekcję hokejową. Koło brało udział we wszystkich imprezach międzyszkolnych, a jego członkowie odnosili wiele zwycięstw.
 • Koło PCK – Koło zorganizowano w 1934 roku. Koło opiekowało się apteczką szkolną, a kilku uczniów ukończyło kurs ratowniczy i stworzyło rodzaj pogotowia ratunkowego. W okresie zimowym koło zajmowało się zbieraniem śniadań dla biednej młodzieży szkół powszechnych. W okresie Bożego Narodzenia urządzono choinkę dla biednej młodzieży szkoły i rozdano 40 paczek. Koło nawiązało korespondencję z kołem młodzieży PCK w Gimnazjum im. Rejtana w Baranowiczach.
 • Międzyszkolne Koło Muzyczne – Z inicjatywy profesora Józefa Powroźniaka została utworzona międzyszkolna orkiestra i chór. Aby lepiej poznać różne dziedziny muzyki powstała wśród członków orkiestry myśl utworzenia Międzyszkolnego Koła Muzycznego. Na zebraniu organizacyjnym w październiku 1934 roku wybrano zarząd w składzie: Czembor, Olszówka, Leśniok oraz wybrano opiekuna koła – profesora Józefa Powroźniaka. Zadaniem koła było zajmowanie się muzyką, śpiewem chóralnym, poznanie twórczości kompozytorów polskich i obcych, urządzanie imprez o charakterze muzyczno – wokalnym.
 • Szkolna Kasa Oszczędności – Zostało założone w październiku 1934 roku. W akcji oszczędzania brało udział 6 klas. Złożone na koncie oszczędności wynosiły 592 zł.
 • Lekarz szkolny – Czuwał nad zdrowiem młodzieży. Wśród wszystkich 521 uczniów 277 ocenił jako zdrowych, a reszta cierpiała na różne schorzenia: serca, płuc, nerek, niedokrwistość itp. Duże zaniedbania stwierdził także u młodzieży szkolnej dentysta dr Jan Gondzik.

 

Nauka odbywała się w klasach i pracowniach zajęć praktycznych. Przyrody uczono w grupach. Nauczyciele niektórych przedmiotów przeprowadzali bezinteresownie w godzinach popołudniowych lekcje dla uczniów słabych. Otwarto i urządzono świetlicę uczniowską oraz czytelnię zaopatrzoną w książki, czasopisma polskie i zagraniczne. Szkoła liczyła dziewiętnaście oddziałów (cztery niemieckie). Dotkliwie odczuwano brak pracowni humanistycznej i geograficznej.

 

Młodzież systematycznie korzystała z bibliotek: klasowych, uczniowskiej, historycznej oraz Biblioteki Sejmu Śląskiego. Powodzeniem cieszyły się książki o życiu i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego oraz literatura współczesna Gustawa Morcinka i Jalu Kurka.

Grono pedagogiczne

 • Marian BATKO
 • Jerzy LUBOS
 • Gustaw DRYLLA
 • dr Wincenty MAJCHER
 • Franciszek GARYCKI
 • dr Władysław MATOGA
 • Jan GOŁĘBIOWSKI
 • Kazimierz NADAJCZYK
 • dr Jan GONDZIK
 • dr Zdzisław OBRZUD
 • Stanisław GÓRKA
 • Ludwik OSTRZENIEWSKI
 • Wacław GUTT
 • Zdzisław PAŹDZIORA
 • Józef HAIKOWSKI
 • Józef PIĘTA
 • Edmund HUPKA
 • Wilhelm PISANCZYN
 • dr Józef JAKUBOWSKI
 • Józef POWROŹNIAK
 • Tadeusz JAŃICKI
 • ks. dr Aleksy SIARA
 • Ryszard JOJKO
 • ks. Józef SPRECHER
 • ks. Jerzy KAHANE
 • Józef SZUBERT
 • Albin KĄCKI
 • Bronisław ŚWIRAD
 • Ludwik KLAPUCKI
 • Józef TRZOS
 • dr Teodor KOHLBERG
 • Jan WIELEBIŃSKI
 • dr Czesław KOSSOWSKI
 • Jan ZAGAŁA
 • Józef KRZYSZTOF
 • Artur ŻAGAŃ
 • Alfons KRZYŻAGÓRSKI
 • Jan ŻAK
 • dr Franciszek LENCZOWSKI