1929 – 1930

Rok szkolny 1929/30 rozpoczął się uroczystym nabożeństwem odprawionym przez księdza Kotusza. 19 września 1929 roku założono Szkolne Koło Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Jednocześnie od września wprowadzono dodatkowo 1 godz. wychowania technicznego tygodniowo (dotychczas były 2 godz.). 25 marca 1930 roku założono Koło Krajoznawcze. Szkolna Orkiestra Dęta wystąpiła po raz pierwszy 3 maja 1930 roku, przygrywając w pochodzie. 18 maja Szkolne Koło LOPP wzięło udział w Tygodniu LOPP na Stadionie. 5 czerwca założono Koło Abstynenckie.

Zmiana ruchu na ulicy Wolności (jednostronny ruch kołowy) przyczyniła się do wzmożonego ruchu na ulicy Gimnazjalnej – nauka musiała się odbywać przy zamkniętych oknach. Wydział Oświecenia Publicznego podjął uchwałę o zrealizowaniu w czasie wakacji planu centralnego ogrzewania szkoły.

W szkole działały następujące organizacje młodzieżowe i kółka zainteresowań:

 • Sodalicja Mariańska  –Sodalicja liczyła 40 członków. Moderatorem był ksiądz Kotusz, prezesem Konrad Marklowski, sekretarzem Alfred Wacławek. Odbyło się 10 zebrań, na których były wygłoszone referaty o treści religijnej. W każdy pierwszy piątek miesiąca miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Członków obowiązywała comiesięczna wspólna komunia święta. W styczniu zorganizowano spotkanie opłatkowe, w którym wziął udział ks. dr Siara oraz dyrektor szkoły.
 • Koło Krajoznawcze – Kółko Krajoznawcze młodzieży Gimnazjum Klasycznego zostało założone w dniu 25 marca 1930 roku z inicjatywy drą Jakubowskiego. Do kółka zgłosiło się 30 osób. Na pierwszym zebraniu wybrano zarząd. Prezesem został Eryk Szymura, sekretarzem Eryk Nowara, a skarbnikiem Franciszek Smolarczyk. Do końca roku szkolnego kółko odbyło 4 zebrania, na których wygłoszono referaty o tematyce krajoznawczej. Kółko zorganizowało 3 wycieczki krajoznawcze. Młodzież należąca do kółka była bardzo biedna, opłaty wnoszone przez nią były niewielkie. Brakowało więc pieniędzy na zakup map, przewodników i albumów.
 • Koło LOPP – Szkolne Koło Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej zostało założone 19 września 1929 roku. Opiekunem koła został Józef Krzysztof, a opiekę nad klasowymi kółkami zlecono wychowawcom poszczególnych klas. W ciągu roku odbyły się cztery walne zebrania i jedno nabożeństwo. Koło wzięło udział w Tygodniu LOPP na stadionie (18 maja 1930 r.), gdzie z zainteresowaniem śledziło pozorowaną wojnę gazowo – aeroplanową (75 Pułk Piechoty).
 • Kółko Abstynenckie – 5 czerwca 1930 roku zostało założone Kółko Abstynenckie klas I – IV, a 7 czerwca – uczniów klas wyższych. Przeprowadzono pogadanki na temat szkodliwości picia alkoholu, wpływu alkoholu na poszczególne narządy człowieka, a szczególnie na wolę i charakter.
 • Harcerstwo – Drużyna liczyła 47 członków. Opiekunem był profesor Jojko. Na zbiórkach mówiono o powstaniu harcerstwa i jego celach, omawiano sprawy ochrony przyrody. Drużyna zorganizowała 12 wycieczek. Rada Rodzicielska zakupiła dla drużyny 3 piszczałki oraz wysłała na obóz letni 25 harcerzy.
 • Hufiec Szkolny – Do hufca należało 123 uczniów. Opiekunem hufca z ramienia szkoły był Władysław Szymoński, a oficerem instrukcyjnym był ppor. Zawadzki. Największy nacisk kładziono na strzelectwo i w tym celu przerabiano szkołę strzelca, trójkąt błędów i bardzo często przeprowadzano ćwiczenia w strzelaniu z broni małokalibrowej, a 8 razy z broni długiej na różne odległości. Poza tym uprawiano gry sportowe, lekkoatletykę, szermierkę na bagnety i szable.
 • Wychowanie fizyczne – Od roku szkolnego 1929/30 odbywały się 3 godziny zajęć fizycznych tygodniowo (dotychczas były tylko 2 godziny zajęć tygodniowo). Nauczycielami byli: Władysław Szymoński – uczył klasy wyższe i oddziały mniejszościowe oraz Józef Krzysztof – uczył klasy niższe. Ćwiczenia odbywały się według programów ministerialnych, młodzież ćwiczyła w “ubrankach ćwiczebnych”. Zwalniani z zajęć byli tylko uczniowie czasowo chorzy.

Młodzież bardzo chętnie ćwiczyła, brała aktywny udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, a w czasie wolnym od zajęć pływała, grała w piłkę, jeździła na łyżwach, uprawiała narciarstwo.

Grono pedagogiczne

 • ks. Jan AUGUSTOWICZ
 • Mieczysław LECHICKI
 • Tadeusz BESSAGA
 • Franciszek LEHMANN
 • Augustyn BIMLER
 • dr Franciszek LENCZOWSKI
 • Karol EANGNER
 • Kazimierz MIERZEJEWSKI
 • dr Vilim FRANCIĆ
 • dr Eugeniusz MIECZOWSKI
 • Adam GOLDWASSER
 • dr Zbigniew OBRZUD
 • Wacław GUTT
 • Józef PEATA
 • Stanisław JACHYMIAK
 • Franciszek PIETSCH
 • dr Józef JAKUBOWSKI
 • Józef POWROŹNIAK
 • Tadeusz JANICKI
 • Bronisław PUCEK
 • Ryszard JOJKO
 • ks. dr Aleksy SIARA
 • Albin KĄCKI
 • Stanisław STAFIEJ
 • Gustaw KLAUS
 • Teodor STERA
 • rabin dr Teodor KOHLBERG
 • Władysław SZYMOŃSKI
 • ks. Bernhard KOTUSZ
 • Pius TEUBER
 • Władysław KRAWECKI
 • Kazimierz ZAWADZKI
 • Józef KRZYSZTOF
 • Jan ŻAK