Kalendarium

1869
 • rok po powstaniu miasta Królewska Huta otwarto w mieście wielowyznaniową, prywatną szkołę dla chłopców Privat Familien – Vereinsschule, którą w 1872 r. przejęło miasto, a na jej bazie utworzono Gimnazjum, które 15 października 1877 zainaugurowało swoją pracę, natomiast w 1884 r. zostało upaństwowione
5.IX.1922
 • rozpoczyna działalność polskie Gimnazjum w Królewskiej Hucie w budynku w/w szkoły średniej przy obecnej ulicy Powstańców
13.IX.1932
 • inauguracja pracy Liceum Koedukacyjnego im. Josepha von Eichendorffa w Królewskiej Hucie w obecnym budynku I LO w Chorzowie
1934
 • po zmianie granic miasta nadanie nowej nazwy szkole: Państwowe Gimnazjum im. Odrowążów w Chorzowie, którego tradycje kontynuuje obecne I LO
15.VI.1935
 • pierwszy wpis do Złotej Księgi uczniów – absolwentów szkoły
1937
 • przy Gimnazjum utworzono Liceum z wydziałami: klasycznym i humanistycznym
1939
 • we wrześniu likwidacja szkoły po zajęciu miasta przez hitlerowców
24.II.1945
 • wznowienie działalności Państwowego Gimnazjum i Liceum w Chorzowie w obecnej siedzibie przy ul. Dąbrowskiego
1948
 • przekształcenie Gimnazjum i Liceum w Szkołę Ogólnokształcącą Męską Stopnia Podstawowego i Licealnego
1950
 • objęcie patronatu nad szkołą przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
1954
 • pierwsi finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (z chemii)
1959
 • w 150 rocznicę urodzin i 110 rocznicę śmierci poety nadanie szkole imienia Juliusza Słowackiego (uroczystości odbyły się 12 grudnia 1958 r.)
1970
 • utworzenie przy Liceum klas podstawowych 6-8 dla dzieci uzdolnionych matematycznie oraz licealnej klasy o profilu matematyczno-fizycznym
1975
 • utworzenie pierwszej klasy o profilu biologiczno-chemicznym
 • rozpoczyna działalność Szczep Związku Harcerstwa Polskiego (rozwiązany w 1989)
25.V.1977
 • powstanie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego PTTK, później przekształconego w Koło Geografów “Peneplena”
21 – 22.X.1978
 • I Rajd “Słowaka” w Beskidzie Śląskim i Żywieckim
1.IX.1980
 • utworzenie klasy o profilu podstawowym z poszerzonym programem języka angielskiego
 • powstanie Koła Filatelistycznego
1983
 • początek zimowej akcji obozów narciarskich (Magurka, Korbielów, Zakopane, od 1986 r. Hala Rysianka w Beskidzie Żywieckim)
 • udział w I Zlocie Szkół im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu – odtąd stały udział w kolejnych zlotach: Wrocław, Częstochowa, Kielce, Skarżysko Kamienna, Łódź, Warszawa, Grodzisk Wielkopolski, Elbląg, Karwina, Chorzów
1984
 • powstanie Kawiarenki Literackiej
1986
 • skomponowanie przez ucznia Krzysztofa Domogałę muzyki do wiersza Juliusza Słowackiego “Testament mój”. Pieśń ta stała się hymnem wszystkich liceów im. J. Słowackiego
1989
 • VI Zlot liceów im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
 • współorganizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Nowatorów
 • powstanie Koła Brydża Sportowego
 • edycja pierwszych szkolnych gazetek: “Głos Juliusza”, “Kordian”
1991
 • I Szkolna Wyprawa Geograficzna “India-Nepal-Himalaje “91”. Zdobycie szczytu Tsergo Ri (5033 m n.p.m.)
 • I Gala Kawiarenki Literackiej na Scenie Kameralnej Teatru Śląskiego w Katowicach
 • utworzenie klasy o profilu podstawowym z poszerzonym programem języka francuskiego i nawiązanie współpracy ze szkołą w Reims
 • wyróżnienie I LO wpisem członkowskim The Royal Geographical Society w Londynie
1992
 • utworzenie Rady Szkoły I LO
 • nawiązanie współpracy z Polonią zaolziańską, pierwsze koncerty Kawiarenki Literackiej na Zaolziu
 • 26 października – zatwierdzenie Statutu Szkoły
1993
 • 4 stycznia: Bal Absolwentów z propozycją utworzenia Fundacji “Słowaka”
 • styczeń – marzec: II Szkolna Wyprawa Geograficzna “India – Nepal – Himalaje “93”. Zdobycie szczytu Kala Pathar (5545 m n.p.m.)
 • wyróżnienie I LO członkostwem the National Geographic Society w Waszyngtonie
 • nawiązanie współpracy z Gimnazjum Mikulaśe Kopernika w Bilovcu (Czechy). I Międzynarodowe Zawody Matematyczne: Gimnazjum w Bilovcu – I LO w Chorzowie
 • koncerty w “śląskim mateczniku” – inauguracja Biesiad Literackich w Górnośląskim Parku Etnograficznym
 • 18 lutego: II Gala Kawiarenki Literackiej w Teatrze Rozrywki w Chorzowie i Teatrze Śląskim w Katowicach (marzec 1993)
 • kwiecień: X Zlot Liceów im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
 • wrzesień: I Żeglarski Rejs “Słowaka” po Jeziorach Mazurskich
 • powstanie Szkolnego Pisma Komputerowego “PC Julek”
 • 14 października: założenie i pierwsze wpisy do Złotej Księgi Zasłużonych Nauczycieli I LO
1994
 • wyróżnienie szkoły w Konkursie na Prawo Szkolne zorganizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka i Centrum Badania Opinii Społecznej
 • marzec: organizacja I Konkursu Matematycznego dla klas V szkół podstawowych Chorzowa i okolicznych miast
 • organizacja II Międzynarodowych Zawodów Matematycznych: Gimnazjum w Bilovcu – I LO w Chorzowie
 • lipiec – sierpień: III Szkolna Wyprawa Geograficzna “India – Pakistan – Karakorum “94”
 • I września: wdrożenie autorskiego programu kształcenia w ramach bloków specjalizacyjnych
1995
 • 7 marca: podłączenie szkoły do sieci Internet
 • czerwiec: rejestracja Stowarzyszenia Przyjaciół “Słowaka”
 • 17 – 24 września: wyjazd Kawiarenki Literackiej do Krzemieńca i Tarnopola (Ukraina) – ziemi rodzinnej patrona szkoły
 • 17 listopada: powstanie Szkolnego Koła Młodych Miłośników Chorzowa
 • powstanie Klubu Miłośników Historii i Klubu Europejskiego oraz pisma historycznego “Liberum Veto”
1996
 • I września: wdrożenie autorskiego programu edukacji środowiskowo – regionalnej
 • wprowadzenie międzynarodowego programu nauczania języka francuskiego DELF
 • I stycznia: przejęcie szkoły przez samorząd gminy Chorzów
 • styczeń – marzec: IV Szkolna Wyprawa Geograficzna “India – Nepal – Himalaje “96”
 • 24-26 kwietnia: organizacja finału XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficzne i Nautologicznej
 • organizacja IV Międzynarodowych Zawodów Matematycznych: Gimnazjum w Bilovcu – I LO w Chorzowie
 • 4 października: podpisanie porozumienia z Kolegium Nauczycielskim w Krzemieńcu (Ukraina) o współpracy w zakresie działań dydaktycznych
 • listopad: pierwsza wizyta delegacji naszego Liceum w Krzemieńcu – przekazanie zebranych przez społeczność szkoły pieniędzy na remont dworku rodzinnego Juliusza Słowackiego
 • 13 grudnia: wyróżnienie I stopnia w konkursie na program edukacji regionalnej zorganizowanym przez Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego i Kuratorium Oświaty w Katowicach
1997
 • 26 lutego: wizyta J. E. Ambasadora Republiki Indii w I LO, otwarcie szkolnego muzeum geograficznego
 • marzec: II Narada Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących im. J. Słowackiego
 • 28 maja: uroczystość poświęcenia nowego sztandaru przekazanego szkole przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka
 • I września: uroczysta inauguracja roku szkolnego 1997/ 98 z udziałem : Ireny Lipowicz, Leszka Balcerowicza, Kazimierza Kutza i Janusza Niemcewicza
 • powołanie na stanowisko Prezesa Rady Ministrów RP prof. dr hab. Jerzego Buzka – absolwenta Liceum z 1957 roku
 • wrzesień: powstanie klubu poezji i piosenki francuskiej GAVROCHE
 • 9 września: organizacja obchodów 50 – lecia niepodległości Indii z udziałem J. E. Ambasadora Republiki Indii oraz władz wojewódzkich i miejskich
 • listopad: udział Szkolnego Koła Towarzystwa Kultury Teatralnej w wojewódzkich obchodach 90 – lecia TKT
1998
 • styczeń: powstanie w I LO Centrum Egzaminacyjnego międzynarodowego programu nauczania języka francuskiego DELF
 • styczeń – marzec: V Szkolna Wyprawa Geograficzna “India – Bangladesz – Nepal – Himalaje “98”
 • 12 lutego: I Konkurs Matematyczny dla klas VIII
 • 28 kwietnia – 2 maja: XV Zlot Liceów im. J. Słowackiego w Chorzowie i Karwinie (Czechy)
 • 4 czerwca: organizacja VI Międzynarodowego Konkursu Matematycznego: Gimnazjum w Bilovcu – I LO w Chorzowie – Gimnazjum w Grazu
 • I wrzesień: nawiązanie kontaktów ze Scarborough Sixth Form College. Wizyta nauczycieli ze Scarborough (Wielka Brytania)
 • październik: wystawa fotogramów i eksponatów ze szkolnych wypraw geograficznych w Muzeum Miejskim w Chorzowie
1999
 • 6 stycznia: inauguracja Roku Jubileuszu Szkoły i Roku Słowackiego Ponad Granicami z udziałem delegacji z Republiki Czeskiej, Ukrainy i Białorusi
 • styczeń – luty: VI Szkolna Wyprawa Geograficzna “Indonezja “99”
 • 4 marca: I Konkurs Polonistyczny dla klas VIII szkół podstawowych regionu
 • 4 – 5 czerwca: Wielki Zjazd Absolwentów Słowaka pod honorowym patronatem Premiera Rządu RP prof. dra hab. Jerzego Buzka i Prezydenta Miasta Chorzowa mgra inż. Marka Kopla. Wizyta Premiera Rządu RP w Słowaku
2000
 • marzec – Organizacja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym z okazji 10 – lecia samorządu terytorialnego w Polsce.
 • marzec – Inauguracja działalności Klubu Literackiego „Chochlik”, zainicjowanie stałej współpracy z chorzowskim Teatrem Rozrywki.
 • kwiecień – Zorganizowanie w I LO I Otwartych Mistrzostw Śląska w Brydżu Sportowym.
 • czerwiec – wrzesień – Narada Dyrektorów Europejskiej Rodziny Szkół Średnich im. Juliusza Słowackiego – Chorzów – Karvina.
 • grudzień – Inauguracja Chorzowskiej Olimpiady Matematycznej.
2001
 • styczeń – Inauguracja spotkań Kawiarenki Literackiej oraz Szkolnego Koła Towarzystwa Kultury Teatralnej z animatorami życia teatralnego na Śląsku z cyklu „Przed premierą”.
 • styczeń – Nawiązanie współpracy z Liceum Gay Lussac i Liceum Saint Jean w Limoges oraz Liceum Miraya del Mar w Maladze, w ramach programu Socrates Comenius – projekt: „Europejskie studium dzieła literackiego”
 • luty – Nauczyciel I LO, prof. Roman Liczba „Chorzowianinem Roku 2000”.
 • marzec – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Chorzów -Bílovec – Graz” w I LO.
 • kwiecień – Obchody 10 – lecia szkolnych wypraw geograficznych organizowanych przez Koło Geografów „Peneplena”.
 • lipiec -wrzesień – VII Wyprawa Geograficzna „Etiopia – Semien 2001”.
 • wrzesień – Wizyta i wykład inauguracyjny Premiera Prządu RP, prof. dr hab. Jerzego Buzka z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
 • wrzesień – Dwustronna wymian uczniów I LO z Lycée Gay Lussac i Lycée Saint Jean w Limoges. Chorzowskie spotkanie w przedstawicieli partnerskich szkół z Limoges, Torre del Mar oraz I LO, realizujących projekt edukacyjny w ramach programu Socrates Comenius.
 • październik – Wizyta Dyrektorów szkół podstawowych i średnich z Moraw (Republika Czeska), uczestników programu edukacyjnego dotyczącego reformy oświaty.
 • paździenik – Oddanie do użytku zmodernizowanej multimedialnej pracowni geograficznej.
 • paździenik – Przystąpienie I LO do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”.
 • paździenik – Udział I LO w obchodach 10 – lecia współpracy województwa śląskiego z polskimi i czeskimi placówkami oświatowymi na Morawach i Zaolziu.
 • paździenik – Inauguracja Chorzowskiej Olimpiady Języka Angielskiego.
 • grudzień – Wizyta duszpasterska ks. bp Gerarda Biernackiego.
2002
 • luty – Dyrektor I LO Przemysław Fabjański „Chorzowianinem Roku 2001”.
 • marzec – Wizyta w I LO prof. dr hab. Jerzego Buzka.
 • marzec – Wizyta w I LO prof. Tomasza Nałęcza oraz prof. Barbary Błońskiej – Fajfrowskiej – posłów na Sejm RP.
 • marzec – Obchody 25 – lecia Koła Geografów „Peneplena” oraz SKKT – PTTK.
 • kwiecień – Podpisanie porozumienia o współpracy między I LO i Szkołą im. Jana Pawła II w Wilnie.
 • czerwiec – Uroczyste Obchody 80 – lecia powrotu Chorzowa do Polski 80 – lecia I LO.
 • wrzesień – Wizyta w I LO uczniów i nauczycieli Lycée Gay – Lussac i Saint Jean z Limoges we Francji.
 • październik – Wizyta Grona Pedagogicznego I LO w zaprzyjaźnionej Szkole im. Jana Pawła II w Wilnie.
 • listopad – I Chorzowski Bieg Niepodległości szlakiem chorzowskich pomników zasłużonych.
 • grudzień – Uzyskanie tytułu Laureata w Konkursie „Europrodukt – Inicjatywa Edukacyjna” za projekt „Europejskie studium dzieła literackiego A. Camus Obcy”.
2003
 • styczeń – Konferencja Panelowa „Chorzów w Unii Europejskiej” zorganizowana z inicjatywy Klubu Europejskiego, z udziałem prof. dr hab. Jerzego Buzka, Marszałka Województwa Śląskiego Jana Olbrychta i Prezydenta Miasta Chorzów Marka Kopla.
 • luty – Uroczysta konferencja Rady Pedagogicznej z okazji 10 – lecia współpracy I LO z polskimi ośrodkami oświatowymi na Zaolziu. Udział p. Eleny Hlavačikovej – wicekonsul Repupliki Czeskiej w Katowicach oraz delegacji Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej.
 • kwiecień – Wizyta edukacyjna nauczycieli ze Szkoły im. Jana Pawła II w Wilnie.
 • maj – „Dni Islandii”, wizyta w I LO Honorowego Konsula Republiki Islandii w Polsce dr. Stanisława Laskowskiego.
 • maj – Pierwszy wyjazd językowy do Wielkiej Brytanii.
 • czerwiec – lipiec – Pierwsza Naukowa Wyprawa do Anglii i Szkocji.
 • lipiec –sierpień – VIII Szkolna Wyprawa Geograficzna „Indie – Himalaje 2003”.
 • październik – XXV Jubileuszowy Rajd Słowaka z metą w Brennej.
 • listopad – Uroczyste otwarcie Multimedialnego Centrum Informacyjnego.
 • listopad – Pierwsza edycja konkursu Chorzowska Liga Historyczna.
 • grudzień – Świąteczne X – te warsztaty literackie dla nauczycieli szkół z polskim językiem wykładowym, zorganizowane przez Kawiarenkę Literacką w Centrum Pedagogicznym w Czeskim Cieszynie.
 • grudzień – Modernizacja szkolnego systemu kształcenia w I LO, powstanie ponad 120 profili nauczania.
 • grudzień – Nawiązanie współpracy partnerskiej z Gymnasium An der Stenner w Iserlohn (Niemcy).
2004
 • luty – objęcie naukowym patronatem Koła Geografów „Peneplena” przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.
 • marzec – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Chorzów -Bílovec – Graz” w I LO.
 • kwiecień – Finał LV Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej w I LO.
 • maj – „Śpiewająco do Europy” – uroczysty koncert w Ogrodach Słowaka z okazji akcesji Polski do Unii Europejskiej.
 • czerwiec – udział Kawiarenki Literackiej w obchodach 30 – lecia Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
 • czerwiec – Szkolna Wyprawa Geograficzna „Rumunia – Karpaty 2004”.
 • czerwiec – Zakończenie 3 – letniego programu Socrates Comenius. Promocja publikacji książkowych poświęconym dziełom: „Obcy A. Camus, „Quo vadis” H. Sienkiewicza oraz „Krwawe gody” F.G. Lorki.
 • lipiec – IX Szkolna Wyprawa Geograficzna „Myanmar – Laos – Kambodża – Tajlandia 2004”.
 • wrzesień – Inauguracja obchodów 20 – lecia Europejskiej Rodziny Szkół Średnich im. Juliusza Słowackiego Czechy – Polska – Ukraina – Wielka Brytania.
 • październik – Współorganizacja XX – Zlotu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Odsłonięcie pamiątkowego kamienia w odtworzonym Rosarium obok dworku rodzinnego Juliusza Słowackiego.
 • październik – Uhonorowanie Szkoły, jako jednej ze 150 w Polsce, Dyplomem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia w międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych.
 • październik – Uzyskanie przez Szkołę certyfikatu jakościowego Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z klasą” (honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
 • październik – Współorganizacja I Transgranicznego Forum Pedagogicznego Polska – Czechy – Słowacja w Bystrzycy nad Olzą. Prezentacja autorskiego programu „Rola patrona i ceremoniału szkolnego w procesie dydaktycznym współczesnej szkoły”.
 • grudzień – Wymiana uczniowska pomiędzy I LO oraz Gymnasium An der Stenner w Iserlohn.
2005
 • styczeń – XII – Organizacja akcji charytatywnych dla ofiar tsunami na Sri Lance.
 • marzec – Dzień Lankijski – wizyta w I LO J.E. Nallathamby Navaratnarajah’a – Ambasadora Sri Lanki w RP. Nawiązanie współpracy z Kannangara Maha Vidyalaya – szkołą w Galle na Sri Lance, zniszczoną przez tsunami.
 • kwiecień – udział delegacji Szkoły w uroczystościach pogrzebowych Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie.
 • maj – „Nowa Matura” – uczniowie, którzy w 2002 roku rozpoczęli edukację w zreformowanym, trzyletnim liceum złożyli egzamin maturalny oceniany przez zewnętrzną komisję
 • lipiec – udział delegacji Szkoły w uroczystościach pogrzebowych prof. dr hab. Ireneusza Opackiego – naukowego opiekuna Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego.
 • lipiec – wrzesień – X Szkolna Wyprawa Geograficzna „Sri Lanka – Indie 2004”. VIII – pomoc młodzieży Słowaka w odbudowie szkoły w Galle na Sri Lance.
 • wrzesień – wizyta Koła Geografów „Peneplena” w Ambasadzie Sri Lanki i Indii, otrzymanie pamiątkowego medalu od Ambasadora Republiki Indii w RP.
 • wrzesień – Uroczyste nadanie imienia Auli Krzemienieckiej odnowionej i zmodernizowanej auli I LO.
 • wrzesień – październik – udział Rady Młodzieżowej I LO oraz Kawiarenki Literackiej w międzynarodowych obchodach 200 – lecia Liceum Krzemienieckiego w Krzemieńcu.
 • grudzień – Podsumowanie współpracy z Kahnangara Maha Vidyalaya w Galle w obecności Ambasadora Republiki Indii w RP Anila Wadhwy.
 • grudzień – Udział w oficjalnym przyjęciu w Ambasadzie Sri Lanki w Warszawie z okazji rocznicy tsunami.
2006
 • luty – podpisanie umowy o współpracy dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Objęcie szkoły naukowym patronatem Uniwersytetu Śląskiego
 • luty – wyróżnienie szkoły pamiątkowym medalem im. Tadeusza Czackiego. Koncert Kawiarenki w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach obchodów 200 – lecia powstania Liceum Krzemienieckiego
 • marzec – organizacja XIV Międzynarodowych Zawodów Matematycznych „Bílovec – Chorzów – Graz”
 • kwiecień – organizacja zawodów finałowych XXXII Olimpiady Geograficznej i XV Olimpiady Nautologicznej
 • kwiecień – przyznanie szkole pamiątkowego Medalu Olimpiady Matematycznej oraz Honorowego Dyplomu z okazji 40 – lecia wojewódzkiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej
 • sierpień – zmarł długoletni i zasłużony pedagog, współtwórca sukcesu Słowaka, Dyrektor Rudolf Kieszkowski
 • październik – przyznanie szkole Nagrody Głównej Teatru Śląskiego w Katowicach z okazji 100 – lecia jego istnienia, uhonorowanie szkoły Nagrodą Specjalną Kuratorium Oświaty za aktywne prowadzenie edukacji teatralnej
 • listopad – prezentacja „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II przez Klub Literacki „Chochlik” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie
 • grudzień – obchody 25. rocznicy wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Premiera sztuki ucznia Aleksandra Dobkowskiego „Rodacy! Nadeszła godzina prawdy…”, wystawa „Mroczne lata PRL-u”, przedstawienie w wykonaniu aktorów legendarnego Śląskiego Teatru Domowego Stanu Wojennego w Kawiarence Literackiej
2007
 • marzec – Uroczyste obchody XX – lecia Hymnu Szkoły: – Międzynarodowa Konferencja ”Rola pieśni kultowej – hymnu szkoły w procesie dydaktycznym placówki oświatowej” zorganizowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie – jubileuszowy koncert najstarszego składu Kawiarenki Literackiej – „Krzysztof Domogała i przyjaciele – XX lat hymnu” w katowickim Teatrze Korez
 • marzec – VI Międzynarodowa Konferencja Dyrektorów Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
 • kwiecień – przedstawienie „Mackbeth” wystawione w Teatrze Rozrywki w Chorzowie w oryginalnej wersji językowej przez uczniów Liceum oraz Szkołę Języków Obcych „Elita”, w ramach Projektu: „Chorzowscy uczniowie grają Szekspira”
 • kwiecień – I Dni Szekspirowskie w Słowaku
 • kwiecień – wizyta w I LO Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Damiana Zimonia
 • czerwiec – Chorzowski Konkurs Ortograficzny
 • czerwiec – „Biesiada poetycka – Adam Zagajewski w Kawiarence Literackiej”
 • czerwiec – udział w uroczystościach jubileuszu 750-lecia Chorzowa
 • lipiec – wrzesień – XI Szkolna Wyprawa Geograficzna „Indie – Nepal 2007”. Audiencja u Jego Świątobliwości XIV Dalajlamy Tybetu
 • wrzesień – mocą uchwały Rady Miasta Chorzów, w oparciu o umowę o współpracy dydaktycznej i uchwałę Senatu Uniwersytetu Śląskiego, powołanie Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • wrzesień – wymiana partnerska uczniów Liceum z Gimnazjum „An der Stenner” w Iserlohn (Niemcy)
 • wrzesień – rozpoczęcie nadawania Młodzieżowej Telewizji Internetowej „Verita”
 • październik – udział w uroczystościach jubileuszowych liceów im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim (85 lat), Częstochowie (100 lat) i Warszawie (85 lat)
 • październik – wystawa starej fotografii w Centrum Handlowym „Carrefour – AKS” poświęcona 80. Rocznicy budowy Stadionu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka
 • listopad – I Chorzowski Tydzień Podróży zorganizowany przez Koło Geografów „Peneplena” i Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka z okazji 750. Rocznicy powstania Chorzowa i 30. Rocznicy założenia Koła Geografów „Peneplena”
 • listopad – sympozjum naukowe poświęcone 750. Rocznicy św. Jacka Odrowąża oraz Państwowego Liceum i Gimnazjum im.Odrowążów w Chorzowie, zorganizowane przez AZSO i Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka
2008
 • marzec – akcja uczniów Słowaka przeciwko łamaniu praw człowieka w Chinach, zebranie podpisów pod apelem skierowanych do Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej, Parlamentu Europejskiego i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • kwiecień – realizacja przez uczniów chorzowskich szkół średnich i Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących spektaklu „Sen nocy letniej” Williama Szekspira w języku angielskim, na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury
 • kwiecień – inauguracja „Roku Herberta w Słowaku”
 • maj – wizyta prof. Grahama Thomsona z Uniwersytetu w Edynburgu. Hospitacja lekcji wychowawczej w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego „Triada: uczeń – nauczyciel – rodzic”
 • lipiec – XII Szkolna Wyprawa Geograficzna „Tajlandia – Malezja -Singapur – Brunei – Indonezja 2008”
 • sierpień – udział delegacji Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i absolwentów szkoły w międzynarodowej konferencji „Dialog dwóch kultur: Polska – Ukraina” (Przemyśl – Krzemieniec)
 • październik – inauguracja Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej „O Puchar Juliusza” podczas XXIV Zlotu Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej
 • październik – wyprawa Kawiarenki Literackiej do Krzemieńca w ramach ogólnopolskiego programu kulturowego „Dialog Dwóch Młodych Kultur, Polska – Ukraina”
 • październik – inauguracja Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej
 • grudzień – II Chorzowski Tydzień Podróży
2009
 • styczeń – inauguracja „Roku Słowackiego” w Akademickim Zespole Szkól Ogólnokształcących; uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej, Rady Młodzieżowej i Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka; wykład prof. dr hab. Ewy Jaskółowej z Uniwersytetu Śląskiego „W kręgu poezji Juliusza Słowackiego”
 • luty – czytanie Słowackiego w Kawiarence Literackiej; finał Konkursu Recytatorskiego
 • luty – wystawa prac fotograficznych „Śladami polskiego dziedzictwa kulturowego na Kresach” (Galeria Schody)
 • marzec – „Juliuszowe Dyktando”
 • marzec – współorganizacja i udział w I Chorzowskim Festiwalu Nauki
 • marzec – wieczór Klubu Literackiego Chochlik „Żyłem z wami…” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie
 • marzec – wizyta dyrektora, nauczycieli i uczniów Colegiul National Ion Luca Caragiale z Ploeşti w Chorzowie
 • marzec – kwiecień – wyjazd nauczycieli i uczniów do Walencji (Hiszpania); nawiązanie współpracy z Instituto de Educación Secundaria Isabel de Villena
 • kwiecień – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Patron czytany po latach” organizowana przez AZSO, Uniwersytet Śląski i Bibliotekę Śląską; narada dyrektorów i nauczycieli języka polskiego oraz przedstawicieli młodzieży Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego; uroczystości związane z 160. rocznicą śmierci Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • kwiecień – konferencja naukowo-metodyczna dla dyrektorów i nauczycieli języka polskiego szkół z romantycznym i postromantycznym patronem
 • kwiecień – realizacja przez uczniów Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i innych chorzowskich szkół średnich spektaklu „Władca much” Williama Goldinga w języku angielskim na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury
 • kwiecień – polonistyczno-historyczna wyprawa naukowa „Śladami Juliusza Słowackiego” do Francji i Szwajcarii
 • czerwiec – wizyta studyjna nauczycieli AZSO w Almere (Holandia); nawiązanie współpracy z OSG De Meergronden (Almere, Holandia), S:t Eskils Gymnasium (Eskilstuna, Szwecja), Poole Grammar School (Poole, Wielka Brytania), Bródy Imre Gimnázium (Ajka, Węgry)
 • czerwiec – polonistyczno-historyczny wyjazd uczniów I i IV LO w Chorzowie „Kultura ludów Północy” (Dania, Norwegia)
 • czerwiec – II Wielki Zjazd Absolwentów z okazji 200. rocznicy urodzin, 160. rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego oraz 50. rocznicy nadania Szkole imienia Juliusza Słowackiego
 • czerwiec – wizyta studyjna nauczycieli AZSO w Almere (Holandia); nawiązanie współpracy z OSG De Meergronden (Almere, Holandia), S:t Eskils Gymnasium (Eskilstuna, Szwecja), Poole Grammar School (Poole, Wielka Brytania), Bródy Imre Gimnázium (Ajka, Węgry)
 • lipiec – absolwent Szkoły prof. dr hab. Jerzy Buzek zostaje Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
 • lipiec – sierpień – XIII Szkolna Wyprawa Geograficzna „Indie – Himalaje 2009”
 • wrzesień – współorganizacja Międzynarodowych Obchodów 200. Rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Udział Kawiarenki Literackiej w programie „Dialog Dwóch Kultur: Polska – Ukraina”
 • wrzesień – wystawa obrazów i rycin absolwenta Szkoły Łukasza Niewiary: „W kręgu poezji Słowackiego” w Bibliotece Śląskiej w Katowicach
 • wrzesień – wystawa Instytutu Pamięci Narodowej z okazji obchodów Roku Wojciecha Korfantego
 • październik – współorganizacja Jubileuszowego XXV Zlotu Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu
 • listopad – uroczystość zasadzenia i poświęcenia Dębu Katyńskiego upamiętniającego ofiarę NKWD kpt. Mariana Godlewskiego
 • grudzień – III Chorzowski Tydzień Podróży
 • grudzień – X Jubileuszowy Konkurs Polonistyczny dla Gimnazjów: „Chodzi mi o to aby język giętki…” zorganizowany w Roku Juliusza Słowackiego
 • grudzień – uhonorowanie Szkolnego Koła TKT „Medalem 100-lecia” przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie