RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników, uczniów i ich rodziców, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie i ochronę jest Dyrektor Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.
 2. Dane osobowe rodziców i dzieci, zawierające następujące informacje:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • datę i miejsce urodzenia ucznia,
  • numer PESEL,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • wizerunek ucznia,
   będą zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych w zakresie objętym kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 3. Powyższe dane, w zakresie określonym odpowiednimi dokumentami, będą udostępnianie wyłącznie uprawnionym do ich przetwarzanie podmiotom tj.:
  • inspektorowi BHP, zgodnie z zakresem jego obowiązków,
  • organowi prowadzącemu szkołę, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz upoważnionym organom i służbom państwowym,
  • ubezpieczycielowi, w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz ubiegania się o wypłatę odszkodowania,
  • podmiotom wykonującym działalność leczniczą i profilaktyczno-pielęgniarską,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w zakresie niezbędnym do udzielenia uczniowi pomocy psychologicznej, bądź związanym z nauczaniem indywidualnym, indywidualnym programem lub tokiem nauki itp.
  • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie oraz British Council w zakresie związanym z koniecznością przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych,
  • podmiotom wspierającym placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej,
 4. Pozostałe dane osobowe, będą gromadzone i przetwarzane po uzyskaniu pisemnej zgody w tym przedmiocie.
 5. Każdy z rodziców/prawnych opiekunów oraz pełnoletnich uczniów dysponuje prawem wglądu do danych osobowych dotyczącej jego osoby lub jego dziecka, jak również możliwością dokonania w nich stosownych zmian.
 6. Na terenie Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego stosowany jest monitoring wizyjny.
 7. Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl

Przemysław Fabjański
Dyrektor