1946 – 1949

3.IX 1946

 • inauguracja roku szkolnego 1946/47 uroczystym nabożeństwem w kościele św. Antoniego spotkanie nauczycieli z młodzieżą,

16.X 1946

 • poranek filmowy dla młodzieży w kinie “Apollo”,

26.X 1946

 • uroczysty jubileusz długoletniej pracy pedagogicznej profesorów: dra Wincentego Majchra, Romualda Cieślewskiego, Ryszarda Jojki, Leona Kotyrby i Jana Żaka uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w kościele parafialnym św. Antoniego (po 2 lekcji), a następnie odbył się okolicznościowy poranek w sali gimnastycznej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: dr Wł. Marchacz, dr R. Ligacz, uczeń Mirski po południu odbył się wspólny podwieczorek z Jubilatami, Dyrektorem Szkoły, Gronem Pedagogicznym oraz przedstawicieląmi Rady Rodziców,

5.XII 1946

 • wieczorek na św. Mikolajci,

21.XII 1946

 • spotkanie opłatkowe,

27.I 1947

 • poranek filmowy w kinie Polonia – “Czarodziejski kwiat”,

29.I 1947

 • poranek filmowy w kinie Apollo “Królewna Śnieżka”,

30.I 1947

 • rozdanie świadectw półrocznych,

30.I – 2.II.1947

 • ferie półroczne,

23.II 1947

 • uroczysty poranek z okazji wyboru na prezydenta RP Bolesława Bieruta,

27 – 29.III 1947

 • rekolekcje wielkopostne,

16.IV 1947

 • koncert zespołu muzycznego klasy I licealnej dla rodziców (dochód z wolnych datków przeznaczony na zorganizowanie kolonii letniej uczniów szkoły),

19.IV 1947

 • poranek filmowy w kinie Polonia – “Robin Hood”,

1.V 1947

 • udział dzieci i młodzieży w defiladzie ogólnomiejskiej,

3.V 1947

 • nabożeństwo w kościele św. Antoniego, akademia w szkole,

5.VI 1947

 • udział młodzieży w procesji Bożego Ciała,

22.VI 1947

 • Święto Sportu,

23-25.VI 1947

 • lekcje pokazowe z różnych przedmiotów w różnych klasach dla rodziców i czynników społecznych w celu zapoznania się z pracą dydaktyczno – wychowawczą szkoły,

26.VI 1947

 • Święto Morza i Imieniny Dyrektora Szkoły,

28.VI 1947

 • uroczyste zakończenie roku szkolnego wpisy najlepszych uczniów do “Złotej Księgi”,

3.IX 1947

 • uroczystym nabożeństwem w kościele parafialnym św. Antoniego zainaugurowano rok szkolny 1947/48 po nabożeństwie dyrektor szkoły dr Władysław Marchacz powitał w szkole przedstawicieli społeczeństwa, Grono Nauczycielskie i młodzież nakreślając ogólny plan organizacji roku szkolnego, dyrektor poinformował, że gimnazjum wieczorowe zostało upaństwowione pod nazwą Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Chorzowie, a tym samym oddzielone od gimnazjum i liceum młodzieżowego dyrektor Marchacz poinformował młodzież, że od tego roku szkolnego stopniowo będą wprowadzane jednolite mundurki uczniowskie, aby nie było zbyt jaskrawych różnic w stroju pomiędzy młodzieżą bogatą a ubogą w dziedzinie nauczania szkoła zmierzać będzie do dalszego zbliżania się przedwojennego poziomu naukowego dyrektor zwrócił uwagę, że w zakresie wychowania szkoła dążyć będzie do uspołecznienia młodzieży przez jej działalność w organizacjach szkolnych: ZHP, P PCK, Spółdzielni Uczniowskiej, Lidze Morskiej czynnikiem koordynującym działalność organizacji będzie Samorząd Uczniowski dyrektor podkreślił, że młodzież ma swoje prawa do: życzliwości, zaspokajania życzeń i potrzeb, sprawiedliwości w ocenie wyników pracy i wyrozumiałości dla osobistych trudności do obowiązków młodzieży dyrektor zaliczył: karność, przestrzeganie zarządzeń dyrekcji, wychowawców i grona nauczycielskiego, takt, pracowitość, sumienne odrabianie lekcji, dbanie o estetykę wypracowań, systematyczność i obowiązkowość w nauce i pracach organizacji młodzieżowych,

30.IX – 7.X 1947

 • wycieczki wszystkich klas na wystawę przyrodniczą do Domu Kultury w Chorzowie,

od 28 X

 • na prośbę Zarządu Miejskiego w Chorzowie młodzież w ramach programu wychowawczego brała aktywny udział w pracach ziemnych nad przygotowaniem gruntu pod nowe planty miejskie naprzeciwko szkoły prace te wykonywała młodzież na lekcjach zajęć praktycznych,

3.XI 1947

 • inauguracja kursów języka rosyjskiego lekcje dostępne dla wszystkich odbywają się w sali wykładowej w godzinach wieczornych,

8.XI 1947

 • akademia z okazji 30-lecia Rewolucji Październikowej w Związku Radzieckim,

5.XII 1947

 • Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców oraz II Drużyna Harcerska zorganizowała w sali gimnastycznej świętego Mikołaja – wystąpiła orkiestra szkolna, chór, św. Mikołaj rozdawał prezenty,

22.XII 1947

 • spotkanie opłatkowe z księdzem prof. Adamczykiem. Wspólne odśpiewanie kolęd,

11.II 1948

 • Duński Czerwony Krzyż przeprowadził pierwsze badania przeciwgr uźlicze młodzieży i grona nauczycielskiego,

24.IV 1948

 • Święto Lasu – na pierwszej lekcji odbył się poranek, na który złożyły się referaty o znaczeniu lasu w życiu gospodarczym narodu oraz recytacja poezji ukazującej piękno lasu. Wystąpiła orkiestra szkolna i chór następnie młodzież udała się na nabożeństwo do kościoła św. Antoniego, a po nabożeństwie wszyscy poszli do Doliny Szwajcarskiej,

29.IV 1948

 • założenie Koła Przyjaźni Polsko – Czechosłowackiej (dr Majcher) – około 70% młodzieży zgłosiło swe przystąpienie do koła,

30.IV 1948

 • uroczysta akademia z okazji I. Maja,

1.V 1948

 • udział młodzieży w uroczystościach ogólnomiejskich obchodów I. Maja,

2.V 1948

 • udział młodzieży w Narodowym Biegu Przełajowym,

3.V 1948

 • prelekcja prof. Tretiaka na temat Święta Oświaty. Dzień wolny od nauki zbiórka uliczna młodzieży na walkę z analfabetyzmem,

10-11.V 1948

 • pisemny egzamin dojrzałości dla uczniów liceum typu matematyczno fizycznego i przyrodniczego,

23.V 1948

 • wycieczka uczniów klas IIa, IIb, IIc i IId, IIc do Doliny Szwajcarskiej celem oczyszczenia zbiorowiska roślinnego z papierów po Święcie Ludowym,

26.VI 1948

 • uroczyste zakończenie roku szkolnego po nabożeństwie w kościele św. Antoniego Komitet Rodzicielski podjął uczniów śniadaniem uroczystość zbiegła się z imieninami dyrektora na uroczystości dokonano wpisów do Złotej Księgi Absolwentów oraz wręczono nagrody pieniężne najlepszym uczniom ufundowane przez Miejską Radę Narodową,

2.IX 1948

 • rok szkolny rozpoczął się nabożeństwem w kościele św. Antoniego po nabożeństwie młodzież zebrała się w sali gimnastycznej dyrektor szkoły Władysław Marchacz stwierdził, że szkoła została przekształcona w Szkołę Ogólnokształcącą Męską Stopnia Podstawowego i Licealnego,

3.X 1948

 • rozpoczęło się regularne dożywianie młodzieży akcję prowadziła pani Kulińska,

1.XI 1948

 • Władysław Nigrin obejmuje obowiązki zastępcy dyrektora szkoły i równocześnie pełni funkcję kierownika szkoły stopnia podstawowego,

3.XI 1948

 • powstaje Szkolne Koło Przyjaźni Polsko – Radzieckiej,

20.XII 1948

 • uroczyste pożegnanie dyrektora szkoły dra Władysława Marchacza, który odszedł na równorzędne stanowisko do Katowic,

20.XII 1948

 • obowiązki dyrektora pełni mgr J. Zagała,

7.I 1948

 • obowiązki dyrektora pełni ob. Gruszka,

22.I 1948

 • poranek autorski Wojciecha Żukrowskiego w kinie “Apollo”,

10.III 1948

 • nauka w szkole rozpoczyna się o 8.30,

24.III 1948

 • Koło Literackie zorganizowało międzyszkolny konkurs recytatorski