Profile nauczania

Profile nauczania w liceum trzyletnim (do 2022 r.)
Od roku 1994 w Liceum funkcjonuje autorski system kształcenia w ramach międzyklasowych bloków specjalizacyjnych. Wdrożenie systemu, którego autorem jest dr n. mat. Marek Piętka – wicedyrektor Liceum, nastąpiło po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Przewodniczącego Krajowej Rady Nauki – prof. dr hab. Tadeusza Wilocha, pracowników naukowych Instytutu Badań Pedagogicznych w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Uczniowie przystępujący do wyboru profili w 1994 roku mieli do wyboru 18 trójprzedmiotowych specjalizacji. Obecnie, w wyniku zmian organizacyjnych w Liceum jest ich ponad 120. Rozszerzanie treści programowych w wyniku profilowania procesu dydaktycznego znalazło swój efekt w postaci wyników egzaminów maturalnych oraz kwalifikacji na studia wyższe. Od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku odsetek przyjęć na wyższe uczelnie publiczne nie spada poniżej 95%.
Wyboru profili nauczania (czyli rozszerzeń programowych lub bloków specjalizacyjnych) dokonuje uczeń w II semestrze klasy pierwszej, czyli mniej więcej po półrocznym pobycie w Słowaku. A zatem klasy pierwsze zróżnicowane są jedynie pod względem językowym! Wybór profili dokonuje się poprzez wskazanie trzech wiodących zajęć edukacyjnych, które realizowane są w klasie drugiej i trzeciej w tygodniowym wymiarze “po dwie godziny każdego przedmiotu”. Istnieje możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych a także zmiany bloku specjalizacyjnego w trakcie nauki (w tym przypadku konieczne jest uzupełnienie różnic programowych). Przyjęty system kształcenia gwarantuje uczniom znaczne wykroczenie poza podstawę programową z wybranych dziedzin wiedzy w tym języków obcych.

Profile nauczania w liceum czteroletnim (od 2019 r.)
Reforma oświaty z 2016 r. spowodowała znaczne ograniczenie możliwości wyboru profilu kształcenia. Z ponad stu wariantów trójprzedmiotowych profili oraz możliwości dokonywania ich zmian w trakcie licealnej nauki, wróciliśmy do modelu kształcenia z lat siedemdziesiątych XX wieku. Obecnie młodzież ma do wyboru pięć dwuprzedmiotowych profili z bardzo ograniczona możliwością zmiany w czasie pobytu w Liceum. Przedmioty kierunkowe określane dla poszczególnych oddziałów podawane są do wiadomości do końca lutego każdego roku. Dużym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim przedmioty matematyczno-przyrodnicze i języki obce, w szczególności nauka języka angielskiego w ramach niezwykle efektywnego, autorskiego programu Cambridge.

Zestaw dokumentów do pobrania związanych z organizacją zajęć specjalizacyjnych znajduje się w sekcji Odnośniki Do pobrania