Matura 2020 – Minister Edukacji podpisał rozporządzenie

Minister Edukacji Narodowej podpisał wczoraj rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w zakresie dotyczącym egzaminów szkolnych.

Egzaminy rozpoczną się 8 czerwca 2020 r. W tym roku  przystępujący do matury nie składają egzaminów ustnych z wyłączeniem sytuacji opisanych w § 11kb ust. 1 rozporządzenia tj. w gdy toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego lub gdy są obowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, uczniowie są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE do 25 maja 2020 r.

O procedurach, sposobie losowania stolików, rejestracji, warunkach bezpieczeństwa i higieny, rozkładzie sal egzaminacyjnych Drodzy Maturzyści Słowaka zostaną poinformowani po dokonaniu nowego organizacyjnego opracowania tegorocznych egzaminów, które jak zapewne wszyscy wiedzą są bardzo dużym przedsięwzięciem logistycznym.

Naszym Drogim Abiturientom życzę wytrwałości w utrwalaniu wiedzy i dużo, dużo zdrowia. Dbajcie, proszę o zdrowie swoje i bliskich. Do egzaminu niestety nie będą mogły przystąpić osoby ze zdiagnozowaną chorobą COVID-19, osoby przebywające na kwarantannie ani uczniowie, którzy zamieszkują z osobami chorymi bądź izolowanymi.

Przemysław Fabjański