Addvantage

Historia - 1946-1949

1946 - 1949


3.IX 1946 inauguracja roku szkolnego 1946/47 uroczystym nabożeństwem w kościele św. Antoniego spotkanie nauczycieli z młodzieżą,

16.X 1946 poranek filmowy dla młodzieży w kinie "Apollo",

26.X 1946 uroczysty jubileusz długoletniej pracy pedagogicznej profesorów: dra Wincentego Majchra, Romualda Cieślewskiego, Ryszarda Jojki, Leona Kotyrby i Jana Żaka uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w kościele parafialnym św. Antoniego (po 2 lekcji), a następnie odbył się okolicznościowy poranek w sali gimnastycznej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: dr Wł. Marchacz, dr R. Ligacz, uczeń Mirski po południu odbył się wspólny podwieczorek z Jubilatami, Dyrektorem Szkoły, Gronem Pedagogicznym oraz przedstawicieląmi Rady Rodziców,

5.XII 1946 wieczorek na św. Mikolajci,

21.XII 1946 spotkanie opłatkowe,

27.I 1947 poranek filmowy w kinie Polonia - "Czarodziejski kwiat",

29.I 1947 poranek filmowy w kinie Apollo "Królewna Śnieżka",

30.I 1947 rozdanie świadectw półrocznych,

30.I - 2.II
1947
ferie półroczne,

23.II 1947 uroczysty poranek z okazji wyboru na prezydenta RP Bolesława Bieruta,

27 - 29.III 1947 rekolekcje wielkopostne,

16.IV 1947 koncert zespołu muzycznego klasy I licealnej dla rodziców (dochód z wolnych datków przeznaczony na zorganizowanie kolonii letniej uczniów szkoły),

19.IV 1947 poranek filmowy w kinie Polonia - "Robin Hood",

1.V 1947 udział dzieci i młodzieży w defiladzie ogólnomiejskiej,

3.V 1947 nabożeństwo w kościele św. Antoniego, akademia w szkole,

5.VI 1947 udział młodzieży w procesji Bożego Ciała,

22.VI 1947 Święto Sportu,

23-25.VI 1947 lekcje pokazowe z różnych przedmiotów w różnych klasach dla rodziców i czynników społecznych w celu zapoznania się z pracą dydaktyczno - wychowawczą szkoły,

26.VI 1947 Święto Morza i Imieniny Dyrektora Szkoły,

28.VI 1947 uroczyste zakończenie roku szkolnego wpisy najlepszych uczniów do "Złotej Księgi",

3.IX 1947 uroczystym nabożeństwem w kościele parafialnym św. Antoniego zainaugurowano rok szkolny 1947/48 po nabożeństwie dyrektor szkoły dr Władysław Marchacz powitał w szkole przedstawicieli społeczeństwa, Grono Nauczycielskie i młodzież nakreślając ogólny plan organizacji roku szkolnego, dyrektor poinformował, że gimnazjum wieczorowe zostało upaństwowione pod nazwą Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Chorzowie, a tym samym oddzielone od gimnazjum i liceum młodzieżowego dyrektor Marchacz poinformował młodzież, że od tego roku szkolnego stopniowo będą wprowadzane jednolite mundurki uczniowskie, aby nie było zbyt jaskrawych różnic w stroju pomiędzy młodzieżą bogatą a ubogą w dziedzinie nauczania szkoła zmierzać będzie do dalszego zbliżania się przedwojennego poziomu naukowego dyrektor zwrócił uwagę, że w zakresie wychowania szkoła dążyć będzie do uspołecznienia młodzieży przez jej działalność w organizacjach szkolnych: ZHP, P PCK, Spółdzielni Uczniowskiej, Lidze Morskiej czynnikiem koordynującym działalność organizacji będzie Samorząd Uczniowski dyrektor podkreślił, że młodzież ma swoje prawa do: życzliwości, zaspokajania życzeń i potrzeb, sprawiedliwości w ocenie wyników pracy i wyrozumiałości dla osobistych trudności do obowiązków młodzieży dyrektor zaliczył: karność, przestrzeganie zarządzeń dyrekcji, wychowawców i grona nauczycielskiego, takt, pracowitość, sumienne odrabianie lekcji, dbanie o estetykę wypracowań, systematyczność i obowiązkowość w nauce i pracach organizacji młodzieżowych,

30.IX - 7.X 1947 wycieczki wszystkich klas na wystawę przyrodniczą do Domu Kultury w Chorzowie,

od 28 X na prośbę Zarządu Miejskiego w Chorzowie młodzież w ramach programu wychowawczego brała aktywny udział w pracach ziemnych nad przygotowaniem gruntu pod nowe planty miejskie naprzeciwko szkoły prace te wykonywała młodzież na lekcjach zajęć praktycznych,

3.XI 1947 inauguracja kursów języka rosyjskiego lekcje dostępne dla wszystkich odbywają się w sali wykładowej w godzinach wieczornych,

8.XI 1947 akademia z okazji 30-lecia Rewolucji Październikowej w Związku Radzieckim,

5.XII 1947 Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców oraz II Drużyna Harcerska zorganizowała w sali gimnastycznej świętego Mikołaja - wystąpiła orkiestra szkolna, chór, św. Mikołaj rozdawał prezenty,

22.XII 1947 spotkanie opłatkowe z księdzem prof. Adamczykiem. Wspólne odśpiewanie kolęd,

11.II 1948 Duński Czerwony Krzyż przeprowadził pierwsze badania przeciwgr uźlicze młodzieży i grona nauczycielskiego,

24.IV 1948 Święto Lasu - na pierwszej lekcji odbył się poranek, na który złożyły się referaty o znaczeniu lasu w życiu gospodarczym narodu oraz recytacja poezji ukazującej piękno lasu. Wystąpiła orkiestra szkolna i chór następnie młodzież udała się na nabożeństwo do kościoła św. Antoniego, a po nabożeństwie wszyscy poszli do Doliny Szwajcarskiej,

29.IV 1948 założenie Koła Przyjaźni Polsko - Czechosłowackiej (dr Majcher) - około 70% młodzieży zgłosiło swe przystąpienie do koła,

30.IV 1948 uroczysta akademia z okazji I. Maja,

1.V 1948 udział młodzieży w uroczystościach ogólnomiejskich obchodów I. Maja,

2.V 1948 udział młodzieży w Narodowym Biegu Przełajowym,

3.V 1948 prelekcja prof. Tretiaka na temat Święta Oświaty. Dzień wolny od nauki zbiórka uliczna młodzieży na walkę z analfabetyzmem,

10-11.V 1948 pisemny egzamin dojrzałości dla uczniów liceum typu matematyczno fizycznego i przyrodniczego,

23.V 1948 wycieczka uczniów klas IIa, IIb, IIc i IId, IIc do Doliny Szwajcarskiej celem oczyszczenia zbiorowiska roślinnego z papierów po Święcie Ludowym,

26.VI 1948 uroczyste zakończenie roku szkolnego po nabożeństwie w kościele św. Antoniego Komitet Rodzicielski podjął uczniów śniadaniem uroczystość zbiegła się z imieninami dyrektora na uroczystości dokonano wpisów do Złotej Księgi Absolwentów oraz wręczono nagrody pieniężne najlepszym uczniom ufundowane przez Miejską Radę Narodową,

2.IX 1948 rok szkolny rozpoczął się nabożeństwem w kościele św. Antoniego po nabożeństwie młodzież zebrała się w sali gimnastycznej dyrektor szkoły Władysław Marchacz stwierdził, że szkoła została przekształcona w Szkołę Ogólnokształcącą Męską Stopnia Podstawowego i Licealnego,

3.X 1948 rozpoczęło się regularne dożywianie młodzieży akcję prowadziła pani Kulińska,

1.XI 1948 Władysław Nigrin obejmuje obowiązki zastępcy dyrektora szkoły i równocześnie pełni funkcję kierownika szkoły stopnia podstawowego,

3.XI 1948 powstaje Szkolne Koło Przyjaźni Polsko - Radzieckiej,

20.XII 1948 uroczyste pożegnanie dyrektora szkoły dra Władysława Marchacza, który odszedł na równorzędne stanowisko do Katowic,

20.XII 1948 obowiązki dyrektora pełni mgr J. Zagała,

7.I 1948 obowiązki dyrektora pełni ob. Gruszka,

22.I 1948 poranek autorski Wojciecha Żukrowskiego w kinie "Apollo",

10.III 1948 nauka w szkole rozpoczyna się o 8.30,

24.III 1948 Koło Literackie zorganizowało międzyszkolny konkurs recytatorski